Tour
1 day
21 days+
800$
2000$+
Gobi desert and 8 lakes
13 days · 1300$
Gobi and central part
14 days · 1200$
The Gobi desert and the Central part
10 days · 1000$
Gobi desert and 8 lakes horse trek
10 days · 830$