Tour
1 day
21 days+
800$
2000$+
Gobi desert and Eight lakes
13 days · 1490$
Gobi and central part
14 days · 1590$
The Gobi desert and the Central part
10 days · 1290$
Gobi desert and 8 lakes horse trek
10 days · 1390$